Άρθρο 01 | Σύσταση Εταιρείας

Στην Αθήνα σήμερα την 8/9/2008 οι παρακάτω Συμβαλλόμενοι:

 1. Μαμμόπουλος Μιχαήλ
 2. Καραγιάννης Βασίλειος
 3. Στέφος Θεόδωρος
 4. Σαλαμαλέκης Εμμανουήλ
 5. Τζαφέττας Ιωάννης
 6. Μαμόπουλος Απόστολος
 7. Κλεάρχου Νικόλαος
 8. Πράπας Νικόλαος
 9. Ψαρρά Αναστασία
 10. Καπελώνης Βασίλειος
 11. Φαρμακίδης Γεώργιος

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Να συστήσουν αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 741ΑΚ (Αστικού Κώδικα) που δίδεται από τους παρακάτω όρους και ειδικότερα συμφωνίες.

Άρθρο 02 | Επωνυμία – Διακριτικός τίτλος – Έδρα – Διάρκεια

 1. Η Επωνυμία της εταιρείας είναι «Ελληνική Εταιρεία Εμβρυομητρικής Ιατρικής»
 2. Η Έδρα της εταιρείας ορίζεται στην Αγία Παρασκευή, οδός Ευεργέτου Γιαβάση 71. Με απόφαση των μελών της εταιρείας μπορούν να αναχθούν παραρτήματα εντός των δύο νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης καθώς και σε άλλα διαμερίσματα της χώρας και σε Ευρωπαϊκές χώρες.
 3. Η εταιρεία μπορεί να αλλάξει διεύθυνση, εντός των ορίων της έδρας της χωρίς τροποποίηση του καταστατικού της. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε δέκα (10) χρόνια. Μπορούν ωστόσο όποιοι συμβαλλόμενοι τα επιθυμούν να παρατείνουν και περαιτέρω τη διάρκεια της εταιρείας, προβαίνοντας στις τροποποιήσεις καταστατικών όρων που θα εκτιμηθούν ως αναγκαίο.

Άρθρο 03 | Σκοπός

Σκοπός της αστικής εταιρείας, είναι η προαγωγή της Εμβρυομητρικής ιατρικής σε επιστημονικό ερευνητικό και εκπαιδευτικό επίπεδο και η προάσπιση και καλυτέρευση της περιθάλψεως των μητέρων και εμβρύων. Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού η Εταιρεία:

 

 1. Συνέρχεται σε συνεδρίες τακτικές ή έκτακτες για συζήτηση και εξέταση θεμάτων εμβρυομητρικής ιατρικής με επιδείξεις, ανακοινώσεις, ανασκοπήσεις, διαλέξεις κ.λ.π. των μελών της μετά από προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου όπου συμμετέχουν και Μαιευτήρες – Γυναικολόγοι Έλληνες ή ξένοι που δεν είναι μέλη της,
 2. Διοργανώνει επιστημονικά συνέδρια στην Αθήνα ή αλλού,
 3. προκηρύσσει επιστημονικούς διαγωνισμούς με βραβεία χορηγούμενα είτε από την ίδια την Εταιρεία, είτε μετά από έγκριση της γενικής Συνέλευσης από τρίτο πρόσωπο φυσικό ή νομικό,
 4. Μπορεί με συνεργασία με άλλες Μαιευτικές – Γυναικολογικές Εταιρείες να ιδρύσει Κέντρο Ερευνών με θέματα «Εμβρυομητρικής Ιατρικής». Για την επίτευξη του σκοπού η εταιρεία θα αξιοποιήσει την υλικοτεχνική και στελεχιακή υποδομή, την εμπειρία και τις γνώσεις των συμβαλλομένων μελών.

Άρθρο 04 | Κεφάλαιο – Πόροι

Το κεφάλαιο της Εταιρείας, ανέρχεται στο ποσό των 3,000 ευρώ που κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση των αναγκών της.
Το παραπάνω ποσό θα καταβληθεί ισόποσα από όλους τους εταίρους ήτοι από 272,72 ευρώ.
Οι οικονομικοί πόροι της Εταιρείας θα προέρχονται από Δωρεές των εταίρων Προς κάλυψη όλων των υποχρεώσεων της εταιρείας και ειδικότερα έξοδα Ίδρυσης, μετακίνησης, λειτουργικά και λοιπά έξοδα.
Έσοδα από ευρωπαϊκές, εθνικές επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις, δωρεές και επιχορηγήσεις των δημοσίων υπηρεσιών και δημοσίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων εσωτερικού και εξωτερικού, που παρέχονται για την υποστήριξη του σκοπού της. Κάθε εισόδημα του οποίου η αποδοχή δεν αντίκειται στους σκοπούς της εταιρείας και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις.
Η εταιρεία είναι μη κερδοσκοπικό, νομικό πρόσωπο και η λειτουργία της διέπεται υπό τις διατάξεις των άρθρων 718 ΑΚ. Η ευθύνη για τυχόν υποχρεώσεις έναντι του δημοσίου ή και τρίτων βαρύνει όλους τους συμβαλλόμενους κατά το λόγο της εταιρικής μερίδας του καθενός (άρθρο 750 ΑΚ).
Κατά τη διάρκεια όσο και κατά τη διάλυση της εταιρείας δεν επιτρέπεται η διανομή κερδών στους εταίρους της. Η τύχη της παρουσίας της εταιρείας και η διάθεση της στην περίπτωση της διάλυσης του νομικού προσώπου ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

Άρθρο 05 | Μέλη

Μέλη Εγγραφή νέου μέλους μπορεί να γίνει μετά από γραπτή αίτηση και με απόφαση της Γενιι;ής Συνέλευσης που συγκαλείται έκτακτα μετά από κλήση και εισήγηση του Προέδρου.
Για την λήψη απόφασης εγγραφής μέλους, απαιτείται ομοφωνία των μελών.
Σε περίπτωση εγγραφής νέων μελών εταίρων, το ποσό της εγγραφής τους θα καθορίζεται από την Γ.Σ. μετά από εισήγηση του προέδρου. Η εγγραφή νέου μέλους γνωστοποιείται στις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τον νόμο.
Εξερχόμενα μέλη αναλαμβάνουν τα ποσό της εισφοράς της σε περίπτωση που δεν έχει αναλωθεί από ζημία της εταιρείας.

Άρθρο 06 | Διοίκηση – Συμβουλευτικά όργανα

Τα όργανα που διευθύνουν κω διαχειρίζονται τις υποθέσεις της εταιρείας, είναι:

 1. Η Γενική Συνέλευση των Εταίρων.
 2. Ο Πρόεδρος Διευθύνων Σύμβουλος.
 3. Η Ελεγκτική Επιτροπή της οποίας τα μέλη είναι (2) που ορίζονται απαραιτήτως.

Άρθρο 07 | Γενική Συνέλευση

 1. Η Γ.Σ. των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που την αφορά.
  Συγκαλείται από τον Πρόεδρο δύο φορές τα χρόνο στην εταιρείας και έκτακτα αν το ζητήσει το 1/3 των εταίρων με έγγραφη και αιτιολογημένη αίτηση του. Η πρόσκληση για Γ.Σ. κοινοποιείται στα μέλη τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη σύγκληση. Στην πρόσκληση αναφέρεται η ημερομηνία, η ώρα και η ημερήσιο διάταξη της Γ.Σ. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη. Εάν δεν συντελεστεί καμία απαρτία συγκαλείται επαναληπτική πρόσκληση του Προέδρου προ 10 ημερών τουλάχιστον. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία με όσα μέλη και αν παρίστανται.
 2. Στην Γ.Σ. μετέχουν τα μέλη της Εταιρείας δια των νόμιμων εκπροσώπων τους ή των αναπληρωτών τους.
 3. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με ομοφωνία.
 4. Κάθε διαφωνία των εταίρων σχετικά με την ερμηνεία των όρων της σύστασης τα δικαιώματα και ης υποχρεώσεις των εταίρων της λύνεται από την Γ.Σ.
 5. Κάθε μέλος της εταιρείας έχει υποχρέωση να συμβάλλει στην εξυπηρέτηση των στόχων και των συμφερόντων της.
 6. Για τις αποφάσεις που λαμβάνονται τηρούνται πρακτικά τα οποία καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών.
 7. Για τη λειτουργία της εταιρείας θα καταρτισθεί Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας που θα εγκριθεί στην πρώτη τακτική συνεδρίαση της Γ.Σ. όπου θα ρυθμίζει και τα θέματα σχετικά με την αποζημίωση των μελών της Γ.Σ. και τις αποζημιώσεις και τα έξοδα παράστασης του Προέδρου.

Άρθρο 08 | Διευθύνων Σύμβουλος

 1. Πρόεδρος της εταιρείας ορίζεται από τη Γ.Σ. η οποία δύναται με ομόφωνη απόφαση της να εκλέξει ένα από τα μέλη της ή οποιονδήποτε τρίτο.
 2. Ο Πρόεδρος της εταιρείας ασκεί και καθήκοντα Διευθύνοντα Συμβούλου της εταιρείας.
 3. Ο Πρόεδρος – Διευθύνοντας Σύμβουλος εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι τρίτων και ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης αναγόμενη στο σκοπό και το αντικείμενο της εταιρείας.
 4. Ο Πρόεδρος – Διευθύνοντας Σύμβουλος δύναται να υπογράψει και να δεσμεύει την εταιρείας έναντι τρίτων και να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό κλπ. χρήματα, να παραλαμβάνει πράγματα, να χορηγεί αποδείξεις και να εκδίδει επιταγές στο πλαίσιο διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων.
 5. Ο Πρόεδρος – Διευθύνοντας Σύμβουλος θα λογοδοτεί στη Γ.Σ. για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και θα αναλαμβάνει την εκτέλεση των αποφάσεων της Γ.Σ.
 6. Ο Πρόεδρος συγκαλεί την Γ.Σ. και διευθύνει τις ης συνεδριάσεις και ενημερώνει τα μέλη για την πορεία των υποθέσεων της εταιρείας γραπτά ή προφορικά,

Άρθρο 09 | Ελεγκτική Επιτροπή

Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι διμελής και υποδεικνύεται από την Γενική Συνέλευση και το έργο της είναι ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης της εταιρείας και η σύνταξη ανά εξάμηνο έκθεσης για την οικονομική διαχείριση καθώς και ετήσια με τη λήξη της εταιρικής χρήσης, που θα κοινοποιείται στα τα μέλη της Γ.Σ. και στον Πρόεδρο – Διευθύνοντα Σύμβουλο.
Σε περίπτωση έλλειψης ομοφωνίας, μεταξύ των μελών της επιτροπής για τη σύνταξη από κοινού έκθεσης αποφαίνεται πρακτικά η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.).

Άρθρο 10 | Εταιρική Χρήση
Η εταιρική χρήση αρχίζει από 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την 31η Δεκεμβρίου του 2009.
Άρθρο 11 | Λύση εκκαθάριση

Η εταιρεία όταν με οποιαδήποτε τρόπο λυθεί (άρθρο 765 επ.του Α.Κ.) ή λήγει η διάρκεια της θα εκκαθαριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 777 του Α.Κ.
Σε περίπτωση λύσης του νομικού προσώπου η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των υπολοίπων μελών.
Σε περίπτωση δε θανάτου φυσικού προσώπου μέλους Γ.Σ. δικαστικής απαγόρευσής του ή αποκλεισμού του, ορίζεται νέο μέλος της Γ.Σ. από τον αντίστοιχο φορέα – μέλος που προέρχεται.

Άρθρο 12
Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Α.Κ. (άρθρο 741 έως 784). Τροποποίηση του παρόντος θα γίνεται κατά τα προβλεπόμενα στο Νόμο.
Άρθρο 13

Το καταστατικό αυτό, αφού αναγνώστηκε και έγινε αποδεκτό από τους συμβαλλόμενους, υπογράφεται από αυτούς παίρνει ο καθένας από ένα αντίγραφο και ακολουθείται η νόμιμη διαδικασία δημοσίευσης του στα βιβλία του Πρωτοδικείων Αθηνών.

Scroll to Top